Ir directamente al recurso

Novo Cabo Fisterra 1. Ciencias sociais, xeografía e historia

1. A Terra, planeta do Sistema Solar
2. A representación da Terra: os mapas
3. As formas da Terra
4. Ríos e mares
5. Tempo e clima
6. Clima e paisaxes da Terra
7. Climas e paisaxes de Europa e de España
8. Sociedade e medio natural
D. O medio físico de Galicia
9. A Prehistoria
10. As primeiras civilizacións: Mesopotamia e Exipto
11. O mundo grego
12. Os pobos prerromanos en Galicia
13. O Imperio romano
14. A herdanza da cultura clásica
15. [...]

Este libro contiene:

 • 17 secuencias

 • 1258 recursos

 • Idioma:

  • Gallego

Libro de texto

 • 1. A Terra, planeta do Sistema Solar

  O Sol é unha estrela, de tamaño mediano, situada nun extremo da galaxia denominada Vía Láctea. As estrelas son astros con luz propia a cuxo redor xiran os planetas e mais os seus satélites. A Vía Láctea é unha dos millóns de galaxias que existen no Universo. Chamámoslle Universo ao conxunto de corpos celestes e ao espazo que os contén. [...]

 • 2. A representación da Terra: os mapas

  Un mapa é a representación de toda a Terra ou dunha parte dela. A cartografía é a ciencia que se encarga de elaborar os mapas. Antigamente, a confección dos mapas era lenta e difícil, xa que se debuxaban a partir de observacións sobre o terreo e mediante complicados cálculos matemáticos. [...]

 • 3. As formas da Terra

  Ver actividades

  No noso planeta, as terras áchanse repartidas en diversos continentes ou grandes masas de terra que emerxen ou sobresaen dos océanos e mares. Aínda que existen cinco grandes masas continentais (África, América, Eurasia, Oceanía e Antártida), habitualmente dividimos a Terra en seis continentes: África, América, Asia, Europa, Oceanía e Antártida. [...]

 • 4. Ríos e mares

  A auga é a substancia máis abundante que hai na Terra, xa que ocupa as tres cuartas partes da superficie do planeta. Pódese atopar en estado sólido (xeo), líquido (auga) e gasoso (vapor). A auga preséntase na Terra en forma de auga doce e auga salgada. No entanto, a proporción de cada unha é moi desigual: o 97,21% da auga da Terra é salgada e só o 2,79% é doce. [...]

 • 5. Tempo e clima

  Os fenómenos atmosféricos (temperatura, humidade, precipitacións, presión atmosférica e vento) inflúen no tempo e no clima e danse na troposfera, isto é, na parte baixa da atmosfera. O tempo refírese á situación da atmosfera nun lugar e nun momento determinados. Así, por exemplo, dicimos que hoxe vai calor en Sevilla ou que está a chover en París. [...]

 • 6. Clima e paisaxes da Terra

  As paisaxes poden ser naturais e humanizadas. A paisaxe natural caracterízase polo predominio de elementos orixinais do medio e a escasa ou nula intervención humana. Pero na actualidade é difícil atopar un medio autenticamente natural xa que os seres humanos actuamos sobre o medio e o transformamos. Por iso, cando falamos de paisaxe referímonos ao medio natural e á súa interrelación coa acción humana. [...]

 • 7. Climas e paisaxes de Europa e de España

  No continente europeo existe unha moi ampla variedade de climas e paisaxes: oceánico, mediterráneo, continental, polar e de alta montaña. Esta variedade de climas e paisaxes do noso continente débese ás grandes diferenzas latitudinais, ás diversas altitudes do seu relevo, á proximidade ou afastamento dos océanos e mares, á existencia de moitos mares e penínsulas ao seu redor e, sobre todo, á influencia das correntes mariñas. [...]

 • 8. Sociedade e medio natural

  Despois da Segunda Guerra Mundial, o crecemento do consumo, a expansión das cidades e da industria, a aplicación de técnicas agrícolas avanzadas, o desenvolvemento dos transportes, etc., aceleraron e intensificaron o impacto humano sobre o medio natural ou ambiente. [...]

 • 9. O medio físico de Galicia

  Galicia, a rexión máis occidental de Europa, atópase no extremo Noroeste da Península Ibérica. O seu relevo está formado por montañas arredondadas, chairas, vales e depresións. O litoral galego é moi extenso e está bañado polo océano Atlántico e o mar Cantábrico. Trátase de costas altas, escarpadas e moi irregulares. Os ríos son caudalosos debido ás continuas chuvias, polo que existen gran cantidade de zonas húmidas. [...]

 • 10. A Prehistoria

  A Prehistoria abrangue un longo período de tempo que se inicia coa orixe da especie humana, hai máis de dous millóns de anos, e se espalla ata a invención da escritura (3500 a.C.). No primeiro período prehistórico, o Paleolítico, os seres humanos eran nómades e vivían da caza e da colleita de froitos; dominaron o lume e fabricaron instrumentos rudimentarios con pedras e ósos de animais. [...]

 • 11. As primeiras civilizacións: Mesopotamia e Exipto

  Hai uns 6000 anos, as melloras agrícolas facilitaron a aparición de sociedades máis prósperas e complexas. Ademais, moitas aldeas neolíticas transformáronse en cidades e xurdiron as primeiras grandes civilizacións urbanas. A agricultura espallouse polas extensas chairas ao redor dos ríos Tigris e Éufrates en Mesopotamia, e do Nilo en Exipto. [...]

 • 12. O mundo grego

  A civilización grega naceu nas costas da península Balcánica e nas illas do mar Exeo, e espallouse despois por gran parte do litoral mediterráneo. Os gregos organizáronse en pequenas cidades independentes: as polis. Aínda que eran autónomas, todas as polis gregas estaban unidas por dous fortes lazos culturais: unha mesma lingua e unha relixión común. [...]

 • 13. Os pobos prerromanos en Galicia

  Ao longo do I milenio a.C., diferentes pobos indoeuropeos, procedentes do Leste de Europa e de Siberia, penetraron na Península Ibérica e asentáronse no Norte e mais na Meseta. Estes pobos mesturáronse coas comunidades autóctonas, ás que lles achegaron o coñecemento da metalurxia do ferro, e conformaron o que coñecemos como pobos celtas peninsulares. Tamén durante o I milenio a.C. [...]

 • 14. O Imperio romano

  Roma foi, durante moito tempo, unha pequena cidade da Península Itálica gobernada por unha monarquía. Pero no século VI a.C., os seus habitantes expulsaron os reis e constituíronse en República. Despois de numerosas guerras, Roma fíxose dona das terras que rodeaban o Mediterráneo desde a Península Ibérica ata Oriente, convertendo este mar no Mare Nostrum. Finalizado o período de conquistas, Roma transformouse nun Imperio. [...]

 • 15. A herdanza da cultura clásica

  A cultura creada polos antigos gregos e romanos é un dos grandes patrimonios da humanidade e a base da nosa cultura occidental. Os gregos foron un pobo preocupado polo ser humano, polo saber, pola arte e pola organización da sociedade. E en Grecia naceron a filosofía, o coñecemento científico, os canons artísticos, os Xogos Olímpicos e a democracia como forma de goberno. Os romanos, pola contra, foron un pobo máis práctico. [...]

 • 16. Galicia na Hispania romana

  No século III a.C., a zona oriental da Península Ibérica foi ocupada polos cartaxineses e converteuse nun territorio clave do enfrontamento entre Roma e Carthago. Para opoñerse á expansión cartaxinesa, os romanos decidiron ocupar o territorio peninsular ao que lle chamaron Hispania. A presenza romana en Hispania iniciouse a finais do século III a.C., co desembarco das lexións en Ampurias (218 a.C. [...]

 • 17. A fragmentación do mondo antigo

  Co afundimento do Imperio romano ao longo do século V, fragmentouse a unidade do Mediterráneo. E despois da desaparición definitiva do Imperio romano de Occidente como consecuencia das invasións bárbaras (visigodos, francos, vándalos, suevos…) xurdiron numerosos reinos xermánicos. O Imperio romano de Oriente, ao que lle chamamos Bizantino, tamén sufriu as invasións, pero os seus emperadores resistiron o empuxe dos bárbaros. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: